CA | ES | EN

POLÍTICA DE PRIVACITAT

35è Mercat de Música Viva de Vic

 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS informa als Usuaris:


Informació bàsica sobre Protecció de Dades


Responsable

ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS
P5829901G
C/ Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 2a, - 08500 Vic
dpdofim@vic.cat


Finalitat i conservació de les dades   

L’OFIM tractarà les dades d’acord les següents finalitats:

NAVEGACIÓ I CONSULTES:
•    Gestionar les dades a les quals l’entitat accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta per part de l’usuari. Les dades seran suprimides una vegada s’hagi donat resposta a la consulta realitzada. 

ASSISTIR COM A PÚBLIC:
•    Gestionar la compra de les entrades així com l’accés al Mercat de Música Viva de Vic. Les dades seran conservades mentre duri l’esdeveniment organitzat, en posterioritat només seran conservades aquell temps que legalment s’estableixi.

ASSISTIR COM A PROFESSIONAL:
•    En el supòsit que l’interessat sigui un professional, gestionar les dades per tal que puguin adquirir una acreditació o contractar un estand. A més, també es gestionaran les dades per tal de donar-los accés al recinte firal i als concerts programats. Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les que han estat recollides.
Com a professional inscrit a l’àrea professional de la pàgina web es tindrà accés a:
o    Dates i horaris
o    Acreditació que inclou:
          - Inclusió en el catàleg de la fira
          - Accés a la llista d’inscrits del web del MV
          - Inscripció als speed meetings
          - Inscripció a les jornades del dimecres i accés a les dels altres dies
          - Lliure accés a les presentacions
          - Accés a tots els espectacles de pagament
          - Lliure accés al Club MV nit
o    Reserva d’allotjament

ASSISTIR COM A MITJÀ DE COMUNICACIÓ:
•    En el supòsit que l’interessat sigui un mitjà de comunicació, gestionar les dades de les persones de contacte i del representant legal per tal que puguin acreditar-se com a mitjà de comunicació.  Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les que han estat recollides.

INFORMACIÓ COMERCIAL:
•    Enviar comunicacions comercials, en cas d’acceptació expressa. Les dades seran conservades mentre l’interessat no exerceixi el seu dret d’oposició o supressió de les dades. En aquest sentit, l’interessat podrà exercir el dret de revocació en qualsevol moment.


Legitimació   

•    El tractament de les dades serà lícit per l’execució de la relació jurídica en el supòsit que es tracti de professionals i com a mitjans de comunicació; així com pel consentiment en cas que correspongui.

•    En el supòsit que es tracti d’interessats que assisteixin com a públic del Mercat de Música Viva, el tractament serà lícit pel consentiment exprés del mateix.

•    En el supòsit d’enviaments comercials, aquest serà lícit amb el consentiment exprés.


Destinataris

No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal o autorització expressa
Drets    Accedir, rectificar, oposar-se i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits en el següent domicili C. Historiador Ramon d'Abadal i de Viñals, 5 2a, 08500-Vic o través del correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades: dpdofim@vic.cat

Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en cas d’incompliment per part de l’entitat. 


Abans de l'enviament de qualsevol sol·licitud d'informació a través dels formularis d'aquesta pàgina web, l'usuari ha d'acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació als formularis de la pàgina web, l'Usuari ha d’omplir els marcats com a "obligatoris". No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l'Usuari facilita a ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L'Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantada l'entitat?

ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS. té perfils oberts en les següents xarxes socials:

-    Facebook: https://www.facebook.com/vic.turismefires/
-    Flickr : https://www.flickr.com/photos/vicfires_cat/
-    Youtube: https://www.youtube.com/user/vicfiresimercats
-    Twitter: https://twitter.com/vicfirescat
-    Instagram: https://instagram.com/vic_turisme/

 

Comparteix aquesta pàgina...